تشخیص و درمان سریع آفت دهان کودکان

آفت جراحتی است مسطح که سفید...