زبان سیاه مودار چیست و چه علتی دارد؟

زبان سیاه مودار، حالتی...