آیا بیماری قارچ سیاه(موکورمایکوزیس) درمان قطعی دارد؟

موکورمایکوزیس، نوعی عفونت...